بازگشت به صفحه اول

اطلاعیه بیمرز در دفاع از پناهندگان متحصن افغاني در بودن

در دفاع از پناهندگان متحصن افغاني در بودن
وضعيت پناهندگي و رسيدگي به پرونده پناهجويان افغاني از سوي اداره مهاجرت سوئد داراي وضعيتي غير متعارف است و پناهندگان افغاني به صورت گروهي از اين كشور و حتي اروپا به افغانستان ديپورت مي شوند. در اعتراض به چنين حكمي از سوي دادگاه اورپا و همچنين تصميمات اداره مهاجرت سوئد، گروهي از پناهندگان افغاني ( حدود ١٥ نفر بر اساس گزارش واحد شمال سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز ) از حدود 14 روز پيش دست به اعتصاب غذا زده اند. اين پناهجويان عدم رسيدگي به وضعيت خود و همچنين اخراج گسترده و دسته جمعي از سوئد را مبناي اين تصميم جمعي خود قرار داده اند..

بنا به گزارشات واحد شمال چند نفر از اين پناهندگان بعد از اعتصاب غذا، حال عموميشان بد و به بيمارستان منتقل شده اند.
سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز، از حقوق اين پناهندگان افغاني براي رسيدن به يك زندگي بهتر و فرار از وضعيت جنگي و شرايط خفت بار كنوني در افغانستان حمايت مي كند و خواستار بهبود شرايط انساني و زندگي اين پناهجويان و رسيدگي به وضعيت پناهندگي آنان مي باشد

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی (بی مرز)
2013/05/01


Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se