بازگشت به صفحه اول

گزارش آكسيون عليه ديپورت قاسم فرطوسي‎

بنا به فراخوان سازمان سراسري پناهندگان ايراني- بيمرز، آكسيوني در اعتراض به حكم اداره مهاجرت سوئد مبني بر اخراج فعال سياسي قاسم فرطوسي در مقابل اداره مهاجرت در سولنا برگزار شد. ابتدا فرشاد پاشازاده، دبير سراسري سازمان سوئد، سخناني را در مورد اين حكم و همچنين فعاليت هاي قاسم فرطوسي براي شركت كنندگان ايراد نمود. فرشاد با اشاره به وضعيت فعاليت قاسم، هرگونه تصميم گيري در مورد اخراج وي را حكمي نا عادلانه و خلاف واقع خواندند و اضافه كردند كه اين حكم بر اساس فعاليتهايي كه قاسم فرطوسي در ايران و همچنين در سوئد داشته است، مي تواند خطرات جاني و امنيتي را براي اين فعال سياسي به دنبال داشته باشد و امنيت او به خطر بيافتد.

در ادامه رسول بناوند، وضعيت كنوني قاسم فرطوسي را به زبان سوئدي براي اداره مهاجرت تشريح و خاطر نشان كرد كه اين حكم، بسيار ناعادلانه خواهد بود و جان او در خطر خواهد افتاد. فرار از چنگال جمهوري اسلامي و پناه بردن به كشور امن براي ادامه فعاليتهاي سياسي، تصميمي بوده است كه به دليل شرايط بد امنيتي و نبود امنيت كافي، قاسم را مجبور به اتخاذ آن نموده است و حالا اداره مهاجرت سوئد با اين تصميم خود، دوباره اين فعال سياسي را به چنگال جمهوري اسلامي خواهد فرستاد كه از هم اكنون مي توان به آينده اين تصميم آگاه بود. سپس فعالين سياسي ديگري در حمايت از قاسم فرطوسي و نكوهش حكم دادگاه اداره مهاجرت و عواقب وخيم چنين تصميماتي از سوي اداره مهاجرت سخناني را ايراد نمودند. شعارهايي از سوي حضار بر ضد رژيم جمهوري اسلامي و در حمايت از قاسم فرطوسي سر داده شد و خواهان آزادي اين فعال سياسي شدند. در پايان دو نماينده از سوي اداره مهاجرت براي گرفتن نامه اعتراضي سازمان سراسري پناهندگان ايراني- بيمرز حضور پيدا كردند و پس از دريافت نامه، دقايقي با رسول بناوند در مورد پرونده قاسم فرطوسي گفتگو كردند. رسول شرايط قاسم را براي نمايندگان تشريح و در مورد شرايط امنيتي حال حاضر در ايران و عواقب بازگرداندن قاسم فرطوسي به ايران نكاتي را دوباره گوشزد كرد و خواستار توقف ديپورت وي شدند. اكسيون در ساعت ١٢ ظهر به پايان رسيد. سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز ٢٩ آوريل ٢٠١٣ Ifr_s@yahoo.com www.flykting.se