بازگشت به صفحه اول

فراخوان سازمان سراسري پناهندگان بيمرز به مناسبت اول ماه مه

امسال در شرايطي كارگران جهان به پيشواز اول ماه مه مي روند كه طوفان بيكاري و شرايط بد اقتصادي دامن همه كارگران را در سراسر جهان گرفته و بحران سرمايه داري كماكان به غارت نيروي كار اين كارگران ادامه مي دهد. نتيجه اين سياستها هم اعمال سياستهاي سختگيرانه و سياستهاي رياضتي است كه باز هم كارگران جهان را هدف قرار داده است. ميليونها كارگر بيكار شده اند و دستمزدها كاهش محسوسي پيدا كرده است و بودجه خدمات عمومي و بهداشت هم روز بروز در حال كاهش است. استثمار طبقه كارگر كماكان به بدترين شكل خود در حال ادامه دادن است و از سويي ديگر اتحاد طبقه كارگر نيز محكمتر و صفوف كارگران براي مبارزه و بركندن سيستم سرمايه داري دامنه دارتر شده است .


در ايران هم وضع زندگي كارگران و طبقه كارگر در حال بدتر شدن است. بارزترين نمونه اين امر تعيين سقف دستمزد براي كارگران است. سقف اين دستمزد سه برابر زير خط فقر در نظام كنوني اسلامي سرمايه داري ايران است.

سازمان سراسري پناهندگان ايراني- بيمرز در كنار احزاب و گروههاي چپ و مدافع حقوق كارگران در اين روز جهاني و در اين كارزار جهاني ، به حمايت قاطع و همه جانبه از اول ماه مه خواهد پرداخت و از همه اعضا و فعالين سازمان و ساير نهادهاي مدافع حقوق انساني دعوت مي كند كه در اين روز، همصدا با ميليونها كارگر صداي خود را متحد كرده و گامي ديگر به سوي پيروزي در اين مبارزه طبقاتي برداريم.
مكان : تجمع و میز کتاب در ميدان kungsträgården
زمان: 1 مه ساعت ٩ صبح
سازمان سراسري پناهندگان بيمرز
تلفن تماس : فرشاد پاشازاده 0737825678


Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se