بازگشت به صفحه اول

اعتراض علیه تعقیب پناهجویان و دیپورت اجباری (استکهلم)

http://www.youtube.com/watch?v=zTFcfIvcvHQ&feature=youtu.be

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی (بی مرز) واحد استکهلم 20 آپریل 2013

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se