بازگشت به صفحه اول

گزارش سالانه سند برای کنفرانس هفتم بیمرز – واحد سوئد

رسول بناوند 12 آوریل 2013
مقدمه
موقعیت پناهندگی در اروپا
پناهندگی در سوئد
فعالیتهای سازمان در سوئد
علیه جمهوری اسلامی
علیه اخراج
علیه راسیسم
در زمینه های دیگر
جلسات هفتگی استکهلم
مشاورها و کمکهای حقوقی
اداره مهاجرت و نهادهای دیگر
همکاری و رابطه با سایر جریانات
جریانات مدافع حق پناهندگی
در زمینه سازمانی
موخره

مقدمه
دوستان و رفقای عزیز حضور همه شما را در کنفرانس خیر مقدم می گویم. کنفرانس سازمان محلی است که هر سال یکبار جمع می شویم تا نگاهی به یک سال فعّالیت سازمان بیندازیم و دوره گذشته را مورد ارزیابی و بر رسی قرار دهیم. سال گذشته سازمان یک دوره پر کاری را از سر گذراند. امروز با افتخار می توانیم از سطوح مختلف موفقیت های این دوره اسم ببریم .بعنوان یک جریان ضد حاکمیت جمهوری اسلامی سازمان دهها آکسیون سازمان داده و چتری برای جمع کردن اعتراض علیه سرکوب جمهوری اسلامی بودیم.دهها کیس موفق اعضا و فعالین سازمان را داشتیم. فعالیت وسیع اجتماعی و سیاسی پیش بردیم .بعنوان یک جریان مورد اعتماد پناهندگی نقش بازی کردیم. یکبار دیگر باید از پیشبرد این وظایف سنگین و در همان حال انسانی از همه فعالین بیمرز قدردانی کرد. موفقیت ها را یکبار دیگر به شما فعالین بیمرز در سوئد که چهره یک سازمان فعال و قابل اعتماد ارائه دادید تبریک می گویم. و اما نگاهی به اوضاع امروز و فعالیتها یمان در یک سال گذشته بیندازیم و با مرور دوباره و ارزیابی از فعالیتها، چشم اندازه آینده و راه حلهای جدید را نتیجه بگیریم.
موقعیت پناهندگی در اروپا
در رابطه با وضعیت عمومی پناهندگی دشواریها به نسبت گذشته در یک سال اخیر بیشتر بود. متاسفانه نه تنها بهبودی در آینده قابل پیش بینی نیست بلکه محدودیتها بیشتر خواهد بود. کشورهای پناهنده پذیر اروپایی هر روزه بیشتر در مقابل تعهدات بین المللی کمک رسانی و زیر پوشش قرار دادن موج فراریان از جنگ، خشونت و تعقیب و مصائب اجتماعی شانه بالا می اندازند. بحران های اقتصادی و بی کاریهای وسیع در کشورهای پناهنده پذیر بخشی از این کشور ها را عملا از دایره مکانی امن برای پناهجویان به محلی دشوار برای ماندن و زندگی غیر قابل تحمل تبدیل شده است. و در همان حال سیاست دولت های اروپایی در امر پناهنده پذیری بیش از پیش سخت تر شده و با تصویب کردن قوانین جدید هر روزه شرایط پذیرش پناهندگی را مشکل تر می کنند. بر مبنای چنین وضعیتی مسئله پناهندگی بعضا به یکی از دست آویز های احزاب راست در بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل شده است. در پیش گرفتن راه کارهای موثر تر برای جلوگیری از ورود پناهجویان، تصویب قوانین جدید ضد پناهنده پذیری و مشکل کردن شرایط پذیر شی و معیشت پناهجویان در صدر راه حلهای احزاب راست در کشورهای اروپایی قرار گرفته است. با سر بر آوردن یک گرایش راسیستی ضد مهاجر و پناهنده در اروپا بر مبنای بحرانهای اقتصادی اروپا و مشکل بیکاری،در قالب احزاب مختلف دست راستی کمپینهای آشکارا راسیستی و بیگانه ستیزی مجال پیدا کرده است. به کرسی پارلمانی رسیدن حزب دست راستی و بیگانه ستیز دمکرات های سوئد را در انتخاباتی پارلمانی گذشته درسوئد در همین راستا می توان ارزیابی کرد. هر چند ابعاد این مسئله بسیار وسیع تر از تحرک و بازی گرایش راسیستی و نژادپرستانه جریانات حاشیه ای در اروپا ست. حتی احزاب اصلی هم در تصویر های مقبول تر در افکار عمومی این سیاستها و راه کارها را به اشکال مختلف در پیش می گیرند. اخیرا کامرون رئیس حزب دست راستی انگلیس با ادعای اینکه اکثریت مهاجرین سوسیال بگیر هستند و باید جلو مهاجرت را بشدت محدود کرد، پرچم شعار انتخاباتی خود را در دور آینده انتخابات انگلیس علنی کرد.
در سال گذشته کانونهای جدید بسیاری به مناطق جنگ زده اضافه شد و به تبع موج وسیع فراریان و آوار گان از خاورمیانه و افریقا دوباره شدت گرفت.
سال گذشته تراژدی های انسانی غرق شدن و ناپدید شدن و افتادن در دام فجایع بیشمار دیگر جان صدها نفر کودک و زن و مرد را با خود بهمراه داشت. در مقابل این وضعیت اروپای واحد کماکان به تقویت دیوارها و سدهای مانع از ورود پناهجویان به مرزهای اروپا پرداخت. اختصاص بودجه های کلان، همکاری و اختصاص نیروهای نظامی در مرزهای جنوبی اروپا و کنترلهای وسیعتر راههای ورودی پناهجویان کماکان ادامه داشت. در همان حال چاره جویی ها و اتخاذ سیاستهای مشترک با تصویب قوانین و مقررات معین برای ورود به کشورهای اروپایی ادامه داشت. پاییز سال گذشته در کنفرانس همکاری کشور های اروپایی در امر پناهندگی در استکهلم و با حضور نماینده امنستی،همکاری همه کشورهای اروپایی برای اخراج پناهجویان به قول دولتها غیر قانونی به تصویب رسید. متعهد شدند که پناهجویان را برای اخراج از همه اروپا جمع آوری کرده و با چارتر به کشور معینی دیپورت کنند.
از طرفی اروپای واحد سال گذشته بر یکسان کردن شرایط پذیرش در همه کشورها فوکوس بسیار داشت. این مسئله در کنفرانس استکهلم در مارس سال گذشته مسئله اصلی مباحث نمایندگان اتحادیه اروپا بود. از مهمترین توافق این کنفرانس این مسئله بود که کسانی که اخراجی و یا ردی از یکی از کشورهای عضو شنگن دریافت کنند اگر در ظرف مهلت تعیین شده خاک این کشور را ترک نکنند تا 5 سال حق ورود به هیچ کدام از کشورهای مربوطه را ندارند و حکم یکی ازاین کشورها برای بقیه لازم و الاجرا است. بر همین مبنا پارلمان سوئد متعاقباً این قانون را تصویب کرد که از اول ماه مه سال گذشته قابل اجرا شد. در هفته گذشته خبر به نتیجه نهایی نزدیک سیاست یکسان پناهنده پذیری در اتحادیه اروپا به مدیا سرایت کرد. هر چند اظهار نظر تحلیل گران و نمایندگان اداره مهاجرت سوئد بهبود شرایط پناهنده پذیری در تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی است با این حال به نظر نمی رسد مبنای این توافق مشترک شرایط جاری کشورهایی باشد که هم اکنون از استاندارد بهتری برخوردارند. روشن است که این سیاست مشترک تحرک و انتقال پناهجویان را بشدت بیشتری محدود می کند. و در همان حال شرایط پذیرش را در تعدادی از کشورها بدتر می کند.
برای مقابله با این موج عقب گرد سیاسی و حقوق انسانی در اروپا به نسبت سرنوشت همه فراریان از شرایط غیر انسانی در کشورهای متبوع خود و همه انسانهای که در جستجوی یک زندگی بهتر روانه اروپا میشوند، هنوز نقطه امید های را نباید نادیده گرفت. هنوز اتخاذ یک سیاست آهنین برای مسدود کردن روزنه پناهندگی در اروپا با وجود قوانین موجود (کنوانسیون ژنو و عهدنامه های مختلف اروپایی و بین اللمللی )گذشته از اینکه امروز دست و پا گیر بنظر می رسند و خصوصا تا زمانی که پرچم دفاع از حقوق بشر کماکان برای اروپا از نظر منافع سیاسی اهمیت داشته باشد نمی تواند به سادگی در پیش گرفته شود. و البته آن ضرورتهای پایه ای اقتصادی و سیاسی در دهه های قبل برای اروپا دیگر بسر آمده است. و اما علیرغم این نکات هنوز افکار عمومی بشر دوستانه در اروپا به اندازه کافی قوی هست که بتوان در مقابل راسیسم و سیاستهای ضد پناهندگی بسیج کرد و به مقابله برخاست. و این نقطه امیدی است که جنبش دفاع از حق پناهندگی در میدان سیاسی و سازمان گری باید به آن اتکا کند.
پناهندگی در سوئد
سیاست پناهنده پذیری سوئد کماکان بر مبنایی استراتژی احزاب حاکم راست پارلمانی سوئد بر سخت گیری هر چه بیشتر در شرایط پذیرش بوده است. سیاستی که نتیجه نهایی اش از نظر وزیر مهاجرت سوئد می بایست منصرف کردن متقاضیان پناهندگی از مراجعه به این کشور می بود. با این حال علیرغم محدودیتهای و سخت گیریهای اداره مهاجرت آمارها با وجود بالا و پایین شدن شمار متقاضیان، تغییرا ت چشم گیری را در طی چند سال گذشته نشان نمیدهد. چیزی که بیشتر قابل تعمق است پا یین نگاه داشتن در صد قبولی متقاضیان درحد 30 در صد می باشد. آمار قبولی اداره مهاجرت در سال 2012 میلادی 31 در صد بوده است. حضور حزب دست راستی دمکرات های سوئد در پارلمان در سال گذشته به نفع سیاستهای پناهندگی راست تر از قبل تاثیر گذاشت. این حزب که بر مبنای پلاتفرم بیگانه ستیزی و ضد پناهندگی در انتخابات گذشته شرکت کرده بود پشتوانه قاطع همه سیاستهای محدودیت و سخت گیری پناهندگی و در همان حال اهرم فشار در پارلمان علیه حق پناهندگی بود. حزب سبز سوئد که جبهه چپ و سوسیال دمکراسی را رها کرده و وارد اتحاد در امر پناهندگی با احزاب راست حاکم در پارلمان شده بود سیاست مشترک توافق کرده را با احزاب حاکم در پارلمان پیش برد. اخیرا حزب سبز در پی اتفاقات اخیر و مواضع وزیر اداره مهاجرت و انتقاداتی که به مواضع راست مسئولین دولتی در قبال مسئله پناهندگی شد از اتحاد خود فاصله گرفته و به موضع انتقادی افتاده است. این مسئله در نهایت بعد از مذاکرات چند باره به توافق دیگری انجامید که برخورد سخاوت مندانه تری به نسبت کودکان پناهجو در بر می گیرد هرچند هنوز از چند و چون این توافق اطلاعات زیادی درج نشده است.
در پاییز گذشته بدنبال یک دوره جنجال تبلیغاتی در رابطه با محدودیتها و مضیقه در امکانات پناهنده پذیری که افکار عمومی و مدیا جامعه سوئد را بخود مشغول کرد، سیاست دولت حاکم سوئد از آستین پلیس مرزی این کشور بیرون زد و تصمیم این نهاد در زیر بودجه و نیروی بی سابقه برای دیپورت بیش از 12 هزار پناهجوی ردی گرفته از اداره مهاجرت به مرحله اجرا در آمد. جنجال و بحث و تفحص دولت مردان حاکم و ارگانهای ذیربط تنها پیش درآمد یک حمله تمام عیار برای دیپورت هزاران پناهجوی پشت درهای اداره مهاجرت بیشتر نبود. می بایست افکار عمومی را برای چنین حمله ای آماده می کردند. طرح پلیس سوئد به نام REVA به شکل بی سابقه ای در تاریخ جامعه سوئد به تفتیش عمومی در ایستگاه های مترو در استکهلم در ماه گذشته انجامید که خوشبختانه افکار عمومی را علیه خود بسیج کرد. در نهایت پلیس مجبور به عقب نشینی ها و تغییر روش هایش گردید. در این میان بیل سترم وزیر اداره مهاجرت سوئد از حزب مدرات در اولین اظهار نظر مدیایی خود نقطه نظرات حزب راسیستی و خارجی ستیز دمکرات های سوئد را بطور کامل نمایندگی کرد که بلافاصله از طرف نخست وزیر هم حزبی اش راین فلد پس گرفته شد. وزیر اداره مهاجرت برای بار دوم با کلمات راسیستی در مدیا ظاهر شد که مورد انتقاد شدید افکار عمومی و احزاب و نهاد های مختلف قرار گرفت و مجبور به معذرت خواهی شد. با وجود این طبق آخرین اظهار نظرهای دولت آنها بر پیش برد تصمیم خود مبنی بر اخراج پناه جویان استوا رند. و پلیس سوئد در پی شکار پناهجویان و دیپورت آنها می باشد .تا کنون تعداد زیادی از پناهجویان به کشورهای مختلف دیپورت شده اند. تعدادی از پناهجویان ایرانی هم در معرض این تهدید قرار دارند و تعدادی دیپورت شده اند.
در سال گذشته کشور سوئد سومین کشور پناهنده پذیر اروپا بود. این مسئله در تمام جدل ها حول مسئله پناهندگی اهر می برای نشان دادن سخاوسمندی سیاست جاری این کشور شده است. در واقع دولت سوئد محدودیتهای سایر کشورها را امتیازی در جهت اعمال سیاست سخت پناهنده پذیری خود کرده است.
در ماه ژوئن2012 رئیس حقوقی اداره مهاجرت میکائل ریبین ویک موضعگیری جدیدی از طرف اداره مهاجرت به نسبت پناه جویان ایرانی اعلام کرد. این موضع گیری بر دو پایه قرار می گرفت. اینکه جمهوری اسلامی در رابطه با فعالیت مخالفانش در خارج کشور حساسیت دارد. و دوم اینکه جمهوری اسلامی قابلیت کنترل تحرک مخالفانش را در خارج کشور دارد. در همان حال حکم دادگاه اروپا و یک حکم دادگاه عالی سوئد در مورد یک خانواده ایرانی با فعالیت سیاسی ضد رژیمی مبنای رجوع این سیاست جدید بود.این ارزیابی به نسبت ارزیابی سال قبل رییبن ویک مستدل تر و با مبنای قانونی و اطلاعاتی معتبر تری ارائه شده بود. در این سند تغییر شیوه اداره مهاجرت در بر خورد به پناهجویانی که در خارج کشور فعالیت سیاسی ضد رژیمی دارند و همچنین گروهای مختلف ایرانی که در داخل بیشتر مورد تعقیب قرار می گیرند از آن استنتاج شده بود. این موضع گیری فرجه ای بود برای تعداد زیادی از پناهجویان که سالها پشت درهای اداره مهاجرت مانده بودند یک بار دیگر تقاضای پناهندگیشان را ارائه داده و از حق پناهندگیشان دفاع کنند. ما بدنبال ارائه این سند در جلسات سازمان ، ارتباط و مشاوره های پناهندگی و چند کنفرانس فرجه بدست آمده را توضیح و تشریح کرده و خوشبختانه موفقیت های زیادی برای تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی و از جمله اعضای سازمان حاصل گردید. در این دوره دهها تن از اعضای سازمان اقامت گرفته و یا پرونده های شان باز شده است.
فعالیت های سازمان در سال گذشته
ابعاد فعالیت بیمرز در سوئد و اقدامات انجام شده نمی تواند در این گزارش خلاصه شود. بنابراین آنچه در اینجا می آید خلاصه ای از اهم فعالیتها بیشتر نخواهد بود.
علیه جمهوری اسلامی
در دوره گذشته سازمان فعالیتهای زیادی علیه جمهوری اسلامی سازمان داده است.اعتراض علیه رژیم اسلامی ایران و دفاع از حقوق انسانی و پایه ای مردم در ایران و افشا گری و روشنگری افکار عمومی جامعه سوئد بخشی از فعالیت تعطیل ناپذیر سازمان بوده است. علیه اعدام در ایران ، دفاع از زندانیان سیاسی ، دفاع از فعالین کارگری در ایران ، علیه انتخابات کذایی رژیم ،و موارد متعدد دیگر سازمان فراخوان داده و آکسیون اعتراضی سازمان داده است. تعدادی از این حرکتهای اعتراضی در همراهی با نیروهای چپ و بخشی دیگر مستقل و یا فراخوان مشترک با حزب حکمتیست انجام شده است. در همه اعتراضات سال گذشته ما سهم فعالی را برعهده گرفتیم
در خصوص اعتراض علیه جمهوری اسلامی که بیمرز در سوئد فراخوان داده و حضور وسیع داشته است.
5 مارش 2013 مقابل سفارت در دفاع از حکم اعدام 5 فعال مدنی در اهواز،12 ژانویه علیه حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی، 27 اکتبر 2012 دفاع از کارگران ایران ،16 نوامبر 2012 علیه قتل ستار بهشتی وجمال سویدی 28 سپتامبر مقابل سفارت علیه جمهوری اسلامی،14 ژولای مرکز استکهلم دفاع از افغانیهای ایران،30 ژوئن دفاع از فعالین کارگری در ایران، آکسیون اعتراضی 2 مارس 2012 مقابل سفارت ایران در استکهلم علیه مضحکه انتخاباتی
همچنین 3 روز کمپین دفاع از زندانیان سیاسی در ایران 18،19و20 ژوئن مقابل پارلمان سوئد با فراخوان بیمرز و میش نفری ایران و یک ماه کمپین اعتراضی علیه نقض حقوق بشر در مرکز شهر استکهلم که فعالین سازمان نقش فعالی در آن داشتند.
اخراج ها
بعد از یک وقفه یکساله پروژه اخراج های اجباری از ماه ژانویه امسال از سر گرفته شد. بازداشتگاه های اداره مهاجرت در ظرف کوتاهی مملو از پناهجویان اخراجی گردید. پلیس مرزی تا کنون خود را در پیش برد این طرح که به REVA مشهور است موفق می بیند. پناهجویان ردی ایرانی هم جزوه این پروژه هستند. تا کنون تعدادی بازداشت و تحت فشار بازگشت به ایران شده اند. باید تاکید کرد که دولت سوئد هیچ قرارداد همکاری استرداد اتباع ایرانی به ایران را ندارد و در صورت عدم همکاری پناهجویان ایرانی پلیس مرزی برای عملی کردن دیپورت پناهجویان ایرانی بدون پاسپورت باید با پلیس مرزی ایران وارد مذاکره شده و پناهجویان را تحویل دهد. بنابراین محدودیتهای زیادی برای پلیس مرزی وجود دارد. سازمان تا کنون اقدامات وسیعی در رابطه با جمعی از پناهجویان که در معرض دیپورت قرار گرفته اند در دستور داشته است. برخورد و اقدامات ما مثل دوره گذشته شناخت از کیس ها،کمک و یاری در پروسه اداری و قانونی،هدفمند کردن آکسیونها ، شناخت پروسه باز شدن پرونده ها، جایگاه و نقش خود پناهجویان دیپورتی، فراهم کردن شرایط جدید قانونی برای حقانیت حق پناهندگی پناهجویان، نقش مدیا و افکار عمومی و نتیجتا فشار سیاسی بر اداره مهاجرت و دولت سوئد خواهد بود. ما از حق پناهندگی فراریان از دست جمهوری اسلامی دفاع می کنیم در همان حال برای وارد شدن تو کیسهای مختلف باید شناخت کافی از این کیسها داشته باشیم.
در یکسال اخیر دلیل توقف دیپورتها فقط چند بار در مقابل اداره مهاجرت آکسیون داشتیم از جمله دوره اخیر در رابطه با اخراج یکی از پناهجویان در مقابل اداره مهاجرت اعتراض سازمان دادیم. و در رابطه با دو نفر دیگر پروسه اداری آنها را تا کنون با دقت پیش برده ایم که تاکنون پیشرفتهای خوبی داشته اند.
فراخوان و شرکت وسیع در آکسیون اعتراضی چند هزاره نفره در مارش 2013 در استکهلم علیه اخراج کودکان پناهجو یکی دیگر از اقدامات ما علیه اخراج بوده است.

علیه راسیسم
بیمرز یکی از عرصهای فعالیتش علیه راسیسم بوده است. در همه سالهای گذشته تلاش ما در همراهی با جریانات ضد راسیست و علیه نژادپرستانه ادامه داشته است. در این دوره تعقیب پناهجویان از طرف پلیس سوئد در مواردی محدودیتهای آکسیونی بما تحمیل کرده است. با این حال با حرکتهای ضد راسیستی همکاری و همراهی کرده ایم. قابل توجه است که دراستکهلم جمعی از ناسیونالسیت های ایرانی در سال گذشته در حرکت راسیستی فراخوان داده شده از طرف راسیستها شرکت کردند.
از حرکتهای برجسته سال گذشته 18 مارس 2012 تظاهرات وسیع علیه راسیسم در گوتنبرگ- 26 بود.
در زمینه های اجتماعی دیگر
فراخوان و شرکت در آکسیونهای 8 مارس استکهلم ، سمینار به مناسبت 8 مارس ،سمینار روز جهانی علیه خشونت علیه زنان، فراخوان و شرکت در آکسیون علیه خشونت علیه زنان در سالگرد فاطمه شاهیندال ،17 سپتامبر دفاع از رفاهیات اجتماعی در استکهلم- و .......
و همچنین فراخوان و شرکت در حرکت اعتراضی دفاع از کارگران اروپا 16 نوامبر و دفاع از کارگران افریقای جنوبی 27 آگوست


جلسات هفتگی استکهلم
جلسات هفتگی واحد استکهلم بخشی از فعالیت با اهمیت بیمرز در سوئد بوده است. این جلسات هر هفته محل تجمع دهها نفر از پناهجویان و مدافعان حق پناهندگی بوده است.در این جلسات که به طور روتین روزهای دو شنبه برگزار می گردد، با استقبال تعداد زیادی از پناهجویان و مدافعان حق پناهندگی مواجه بوده است. مهمترین مسائلی که در این جلسات مورد بحث قرار گرفته اند را موارد زیر شامل می شود:
مسائل سیاسی روز ایران، جهان و سوئد ، جمهوری اسلامی و اعتراضات خارج کشور، وقایع سیاسی روز سوئد و استکهلم، قوانین و مقرارت مختلف سوئد، مسائل مربوط به زنان،راسیسم،قوانین پناهندگی- سیاست های پناهنده پذیری اروپا و سوئد- سیاست ها و قوانین جدید اداره مهاجرت- پروسه های قانونی و اداری پذیرش پناهندگی در سوئد- پروسه های بررسی تا تصمیم گیری اداره مهاجرت، دادگاه اداره مهاجرت ، دادگاه عالی سوئد و دادگاه اروپا- کیس پناهندگی- مبانی و منابع رجوع اداره مهاجرت برای قضاوت در مورد کیس ها- نقش وکیل، متقاضی، مدارک و تائیدیه – سیاست اخراج اجباری پناهجویان ایرانی، پروسه قانونی اخراج ، رابطه با پلیس و اداره مهاجرت، موانع اخراج- پرونده جدید و امکانات و شرایط قانونی- اقامت کاری و ازدواجی و غیره- جایگاه فعالیت سیاسی و پروسه های تقاضاهای جدید- قوانین و پرنسیب های اجتماعی جامعه سوئد و رابطه پناهجویان با آن- - انتقال تجارب پروسه های پناهندگی، مشکلات و مسائل مشخص پناهجویان مربوط به کار، مسکن و کیس پناهندگی- برنامه های فعالیت سازمان و تصمیم گیریها- مسائل حول اخراج ها- نقش اعتراضات، مدیا و پناهجویان دیپورتی در این پروسه و .....
باید گفت این جلسات نقش مهمی در امور مسائل پناهندگی ایفا می کنند و از فعالیتهای مهم و با ارز ش واحد استکهلم سازمان هستند.
دفاع از کیسهای معین و پیگیری پرونده پناهجویان
بیمرز برسم همیشگی خود با پیگیری و احساس مسئولیت کیس و پرونده پناهجویان عضو سازمان را زیر پوشش قرار داده است. در موارد دیگر از کمک به فعالین سیاسی و مخالفین رژیم ایران دریغ نکرده است. کمک به تهیه مدارک و تائیدیه ها بخشی از اقدامات ما را شکل داده است. سیاست ما در زمینه تائید ها تنها ساپورت کردن و حمایت مبتنی بر شناختی است که از افراد داشته ایم. روال کار ما بر این منوال است که همکاری اعضا با سازمان، موقعیت سیاسی آنها و خصوصا فعالیت های سیاسی آنها علیه جمهوری اسلامی را به شیوه مستند و مستدل منعکس کنیم. در سال گذشته نزدیک به دهها مورد تائیدیه از طرف سازمان صادر شده است.
مشاوره و کمکهای حقوقی
مشاوره حقوقی و راهنمایی های قانونی یک دیگر از عرصه های مهم فعالیتهای بیمرز در سوئد بوده است. بخشی از این خدمات جواب به تماسها و همچنین قرارها تلفنی بوده که داشتیم و بخش زیاد دیگری به وسیله مسئولین و فعالین واحدها پیش برده شده است. در استکهلم این عرصه از کار ما ابعاد بسیار وسیعی داشته است. ما طی یکسال گذشته بیش از صدها مورد مشاوره حقوقی داشته ایم که بخش قابل ملاحظه ای حضوری بوده است . دهها پرونده پناهجویان مورد بررسی و مشورت قرار گرفته است. در آماده سازی و پروسه اداری از تماس با وکیل تا نتیجه نهایی دهها پرونده کمکهای مختلفی از طرف مسئولین سازمان به عمل آمده است.
در این دوره ما در دو جلسه سمینار در رابطه مسائل حقوقی پناهندگی با حضور وکیل فراخوان داده و سازمان داده ایم.
اداره مهاجرت و نهادهای دیگر
در سال گذشته چندین بار نامه رسمی در رابطه با حرکت اعتراضی پناهجویان و موارد دیپورت بیمرز به اداره مهاجرت سوئد نوشته شده است.. محتوای اصلی همه این نامه ها بر شمردن شرایط ایران، قوانین جزایی ایران در مورد مخالفین سیاسی، اطلاعات نهادهای بین املی قابل اتکا در مورد ایران و شرایط امنیتی پناهجویان دیپورتی و یا ردی با توجه به فعالیتهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی آنها و تاکید بر قوانین پناهندگی و حقوق بشر بوده است. در رابطه با مسئله اخراج ها و پروسه اداری تماسهای با اداره مهاجرت، دادگاه اداره مهاجرت و وکلاء که پرونده ها را در دست داشته اند از طرف سازمان صورت گرفته شده است. همچنین حجم زیادی از کار آماده سازی پرونده ها و هماهنگی با وکلاء معین، نهاد های چون امنستی و سازمانهای که همکاری داشته ایم و همچنین شخصیتها پیش برده شده است.
همکاری و رابطه با سایر جریانات
بیمرز در سوئد حول کمپینها و فعالیتهای حق طلبانه همیشه با نیروهای چپ همکاری داشته است. حول مسائل پناهندگی و ضد راسیستی و دفاع از عدالت اجتماعی با بقیه جریانات چپ که در جنبش پناهندگی گرد آمده اند در این دوره همکاری داشته ایم. جنبش پناهندگی در سوئدAsylrörelsen چتری بوده است برای جمع کردن نهادهای مدافع حق پناهندگی و تاکنون بعنوان یکی از اعضای این نهاد برای پیش برد تصمیمات مشترک تلاش کرده ایم. آکسیونهای مختلف اعتراضی مشترک را پیش برده ایم و در کیسهای مختلف همکاری کرده ایم.
جریانات مدافع حق پناهندگی
در سوئد و خصوصا در شهرهای گوتنبرگ و استکهلم جریانات و نهادهای مختلف و از جمله نهاد های ایرانی فعالیت دارند. ما تاکنون با بعضی از این نهادها و شخصیت ها همکاریهای آکسیونی مختلف پیش بردیم. اقدامات مشترک با این نهادها به درجه پابند بودن آنها به امر انسانی پناهندگی و مضمون حرکتهایی بوده که سازمان داده میشود. در همان حال رعایت پرنسیبهای فعالیت سیاسی و همکاری مشترک یکی از شروط این همکاریها بوده است.در چند سال اخیر کسانی تنها با علم کردن پرچم در اعتراضات مخالف رژیم سعی داشته اند از لحاظ تبلیغاتی حرکتهای مخالف رژیم را تحت پرچم سلطنت طلبها معرفی کنند. در سال گذشته ترند جدید هواداران رضا پهلوی با عکس ایشان تلاش کردند که این تحمیل را به اعتراضات پناهجویی بکشانند. ما در مقابل این بی پرنسیبی فعالیت سیاسی وا ایستادیم و با کمک دوستان و مدیا فارسی زبان متعهد در استکهلم نه تنها آنها را عقب بزنیم بلکه جواب مدافعان هم فکر شان را هم در سطح سراسری دادیم. این یکی از موفقیت ها در رعایت پرنسیب سیاسی فعالیت بود که بدون ما عملی نمی شد.
در زمینه سازمانی
دبیر انتخابی کنفرانس قبل بعد از چند ماه از دبیری سازمان کنار رفت. با این حال با وجود فعالین بیمرز و مسئولین واحدها،خللی در فعالیتهای سراسری ما بو جود نیامد. در زمینه های دیگر کماکان کمبودهای اساسی در زمینه عرصه های تخصصی، عکس و فیلم، سایت، استفاده از کانالهای اینترنتی هم چون فیس بوک و نیز تبلیغات رادیویی داشته ایم که نمی توان از آن صرف نظر کرد. هر چند در این زمینه ها هم پوشش تبلیغاتی ما پیش رفت های داشته است. و اما کماکان کسانی که بتوانند و فرست قلم زدن سر سیاستهای پناهندگی و موضعگیری سیاسی را داشته باشند از کمبودهای اساسی ما ست. در دوره گذشته همچنین نقل مکان مسئولین واحد شمال سازمان انقباضی در فعالیت سازمان در شمال سوئد بو جود آورد ما در تلاشی هستیم که دوباره واحد شمال را فعال کنیم.
سایت سازمان و فیس بوک منعکس کننده بخش زیادی از فعالیتهای کمپینی و سیاسی ما بوده است.
موخره
گذشته از همه اقدامات آکسیونی و همه فعالیتهای سیاسی در دفاع از حقوق مردم در ایران و علیه سرکوبگری های رژیم، همچنین علیه تبعیض و دفاع از عدالت اجتماعی در سوئد، ما با تبیین روشن از مسئله پناهندگی، تشخیص موقعیت ها و راهکارهای درست در رابطه با اخراج ها، مسئله پلیس و پروسه های پناهندگی و شریک شدن در درد آدمهای که بما مراجعه کردند توانسته ایم چهره قابل اعتماد از سازمان پناهندگان به جامعه ایرانی و پناهجویی ارائه دهیم. و این امکان جمع شدن تعداد زیادی را بدور ما فراهم کرده است. نیرویی که بما قدرت تحرک، اقدام و ظاهر شدن به عنوان جریان مدعی می دهد.
موفق باشید
رسول بناوند 12 آپریل 2013 benavand@yahoo.com

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se