بازگشت به صفحه اول

خبر مسرت بخش اقامت عظیم مهرابی و خانواده ایشان

خبر اقامت خانواده عظیم مهرابی به ایشان ابلاغ شد. بیشک موفقیت این خانواده پناهجو بعد از سالها در انتظار اقامت، برای پناهجویان ایرانی و فعالین عرصه پناهندگی امید بخش خواهد بود

ما از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز این موفقیت و پیروزی بزرگ را به خانواده عظیم مهرابی و به همه فعالینی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک می گوییم

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
2013/04/07
فرشاد پاشازاده دبیر واحد استکهلم بیمرز

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se