بازگشت به صفحه اول

گزارش اکسیون 20 اپریل

روز 20 آپریل ساعت 13 به فراخوان جنبش پناهندگی که شامل نهادهای مختلفی از جمله سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم است، تظاهراتی از مرکز شهر استکهلم به طرف پارلمان سوئد برگزار گردید. این تظاهرات که در اعتراض به طرح تازه و راسیستی شکار پناهجویان در امکان عمومی برگزار شد، با استقبال زیادی از طرف نهادهای مختلف طرفدار حقوق پناهندگی روبه رو شد.

تظاهرات تا ساعت 16 ادامه داشت. صدها نفر از فعالین حقوق پناهندگی و پناهجویان از کشورهای مختلف در این اعتراض شرکت کردند. نمایندگان نهادهای مختلف شرکت کننده در این اکسیون سخنرانی های را ایراد نمودند، از جمله از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم رسول بناوند سخنرانی کرد، رسول بناوند با اشاره به موقعیت اخیر در سوئد سیاست های پناهندگی احزاب راست و پارلمانی سوئد را محکوم کرد و از حق پناهندگی فراریان از جنگ و دیکتاتوری و خشونت و اعدام دفاع کرد .
ما از طرف سازمان سراسری پناهدگان ایرانی بیمرز از همه کسانی که در این آکسیون شرکت کردند قدردانی میکنیم.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی (بی مرز) واحد استکهلم 21 آپریل 2013
http://www.flickr.com/photos/flykting/with/8672461675/#photo8672461675


Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se