بازگشت به صفحه اول

فراخوان دفاع از قاسم فرطوسی mot deoprtation

امروز پنج شنبه 24 ماه آپریل به قاسم فرطوسی پناهجوی ایرانی در کمپ مرشتا ابلاغ شد که هفته آینده 30 ماه آپریل روز سه شنبه ساعت 10.30 صبح به ایران دیپورت خواهد شد.

برای اعتراض به این تصمیم اداره مهاجرت و حفظ جان و امنیت قاسم از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز – واحد استکهلم تظاهراتی در مقابل اداره مهاجرت سازمان داده شده است. از همه پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی در خواست می کنیم که به این حرکت اعتراضی بپیوندند. سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز زمان دوشنبه 29 آپریل ساعت 11 صبح مکان :روبروی اداره مهاجرت در سولنا pyramidvägen 1 - 2013/04/25 تلفن تماس. فرشاد پاشازاده 0737825678 Ifr_s@yahoo.com www.flykting.se