بازگشت به صفحه اول

20 آپریل 13 اطلاعیه

اطلاعیه بیمرز
اعتراض علیه تعقیب پناهجویان، علیه REVA!

جنبش پناهندگی در استکهلم در اعتراض به شکار و تعقیب پناهجویان و دیپورت اجباری وبا خشونت فراریان از شرایط جهنمی فلاکت و جنگ و دیکتاتوری روز 20 ماه آپریل را برای یک حرکت اعتراضی وسیع تعیین کرده است. در سوئد بدنبال یک دوره جنجال تبلیغاتی در رابطه با محدودیتها و مضیقه درامکانات پناهنده پذیری که از پائیز سال گذشته آغاز گردید و افکار عمومی و مدیا جامعه سوئد را بخود مشغول کرد، سیاست دولت حاکم سوئد از آستین پلیس مرزی این کشور بیرون زد و تصمیم این نهاد در زیر بودجه و نیروی بی سابقه برای دیپورت بیش از 12 هزار پناهجوی ردی گرفته از اداره مهاجرت به مرحله اجرا در آمد. جنجال و بحث و تفحص دولت مردان حاکم و ارگانهای زی ربط تنها پیش درآمد یک حمله تمام عیار برای دیپورت هزاران پناهجوی پشت درهای اداره مهاجرت بیشتر نبود. می بایست افکار عمومی را برای چنین حمله ای آماده می کردند. طرح پلیس سوئد به نام REVA به شکل بی سابقه ای در تاریخ جامعه سوئد به تفتیش عمومی در ایستگاه های مترودر استکهلم در ماه گذشته انجامید و افکار عمومی را علیه خود بسیج کرد. در نهایت پلیس مجبور به عقب نشینی ها و تغییر روش هایش گردید. در این میان بیل سترم وزیر اداره مهاجرت سوئد از حزب مدرات در اولین اظهار نظر مدیایی خود نقطه نظرات حزب راسیستی و خارجی ستیز دمکراتهای سوئد را بطور کامل نمایندگی کرد که بلافاصله از طرف نخست وزیر هم حزبیش راین فلد پس گرفته شد. وزیر اداره مهاجرت برای بار دوم با کلمات راسیستی در مدیا ظاهر شد که مورد انتقاد شدید افکار عمومی و احزاب و نهاد های مختلف قرار گرفت و مجبور به معذرت خواهی شد. هنوز کشمکش و بحث در رابطه با تبیین ها و سیاست احزاب حاکم در سوئد مورد جدل عمومی سیاسی در سوئد است.
با این حال پلیس سوئد همچنان در پی شکار پناهجویان و دیپورت آنها می باشد .تا کنون تعداد زیادی از پناهجویا ن به کشورهای مختلف دیپورت شده اند. تعدادی از پناهجویان ایرانی هم در معرض این تهدید قرار دارند و تعدادی دیپورت شده اند.
بیمرز در استکهلم همراه جریانات متشکل در جنبش پناهندگی(Asylrörelsen stockholm ( تا کنون علیه سیاست شکار و دیپورت اجباری پناهجویان و به شکست کشاندن طرح Reva تلاش کرده است. یکی از برنامه های جنبش پناهندگی در استکهلم برپایی حرکت اعتراضی وسیع در سطح استکهلم است که در ماه گذشته در جلسه این نهاد تصویب شد و روز 20 آپریل برای این اجتماع اعتراضی تععین گردید. جنبش پناهندگی همه انسانهای آزایخواه و حق طلب را به همکاری و حمایت از این آکسیون اعتراضی دعوت می کند.
ما خواستار متوقف کردن فوری طرح REVA و دیپورتها هستیم. ما می خواهم بازداشتگاههای اداره مهاجرت بسته شده و همه پناهجویان مخفی حق برابر درمان، آموزش و قرارداد کاری عمومی جامعه سوئد را داشته باشند. ضرورتهای انساندوستانه حکم می کند که امنستی دیگری به اجرا در آید.
سازمان بیمرز برای اعتراض به وضعیت کنونی همه اعضا سازمان، پناهجویان و مدافعین حق پناهندگی را به شرکت در حرکت اعتراضی 20 آپریل( تجمع و تظاهرات) دعوت می کند.
زمان: شنبه 20 آپریل ساعت 13 و نیم
محل تجمع: میدان سرگل، قسمت بالا – تظاهرات به طرف پارلمان سوئد
تلفن تماس : فرشاد پاشازاده 0737825678 Ifr_s@yahoo.com www.flykting.se
سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز 5 ماه آپریل 2013
فراخوان دهنده گان اعتراض:
دانش آموزان ضد راسیست، انجمن نه فاحشه نه جاکش، حزب سوسیالیست عدالت خواه سوئد، نهاد کودکان مقدمند، سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز، نهاد انسانهای بی مدرک استکهلم، جنبش آینده کردها در سوریه، انجمن افغانها ، انجمن اریتره ای ها، فدراسیون سراسری پناهندگان،
RFSL newcomer, Casaperu.se
آفیش جنبش پناهندگی