بازگشت به صفحه اول

مصاحبه

مصاحبه با پناهجوی درخطر دیپورت قاسم فرطوسی(بی مرز)

http://www.youtube.com/watch?v=Ui4y6oHjlIg&feature=player_embedded

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز
www.flykting.se
ifr_s@yahoo.com