بازگشت به صفحه اول

گزارش سمینار موقعیت زنان در جمهوری اسلامی

بمناسبت 8 مارس روز دوشنبه چهارم مارس سمیناری از طرف سازمان سراسری پناهندگان بیمرز در ارتباط با موقعیت زنان در جمهوری اسلامی بمناسبت 8 مارس در محل تجمع سازمان واقع در مدبوریا پلاتسن سنسوز برگزار گردید.

که در این سمینار بحث هائی از طرف 3 نفر ازفعالین سازمان رهایی زن سوسن هجرت، مریم افراسیاب پور و اکرم منصوری خورزنی ارائه شد در طول این سمینار که بمدت یک ساعت و نیم ادامه داشت حاضرین هر کدام در جلسه به اهمیت 8 مارس و موقعیت زنان در جمهوری اسلامی پرداختند. سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز پنجم مارس 2013 www.flykting.se ifr_s@yahoo.com