بازگشت به صفحه اول

گزارش

روز سه شنبه 5 ماه مارس به فراخوان سازمان سراسری پناهندگان بیمرز واحد استکهلم و حزب کمونیست کارگری حکمتیست اکسیونی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم برگزار شد

این اکسیون اعتراضی که به طول یکساعت انجامید در اعتراض به اعدام های اخیر در ایران و بخصوص حکم اعدام جابر البوشوکه ، مختارالبوشوکه ، هادی راشدی ،محمد علی عموری وهاشم شعبانی برگزار شد سخنرانان معترض در این اکسیون انزجار و نفرت خود را از جمهوری اسلامی و احکام اعدام در ایران اعلام کردند. همچنین شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی در ایران شدند http://www.youtube.com/watch?v=BKkDNt-V0Hk&feature=share

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز – واحد استکهلم 2013/03/06

Ifr_s@yahoo.com

 www.flykting.se .