بازگشت به صفحه اول

فراخوان در حمایت از اعتراض علیه اخراح از سوئد

در اعتراض به اخراجهای ناموجه تجمع اعتراضی از طرف فدراسیون جوانان نجات کودکان ، فدراسیون جوانان صلیب سرخ و سازمان جوانان علیه راسیسم در سوئد اجتماع اعتراضی سازمان داده شده است. این حرکت اعتراضی همزمان با تصمیم پلیس سوئد برای اخراج هزاران پناهجو که سالها در کشور سوئد در انتظار پوشش حمایتی این کشور بسر برده اند اتفاق می افتد.

از جمله هم اکنون صدها پناهجوی ایرانی که با جواب رد از طرف اداره مهاجرت روبرو بوده اند، در هراس اقدام دستگیری و دیپورتشان از طرف پلیس هستند. بیمرز ضمن حمایت از این حرکت اعتراضی در آن شرکت می کند. ما همه انسانهای آزادیخواه وحق طب و همه پناهجویان ایرانی را به شرکت در این اجتماع اعتراضی فرا می خوانیم. زمان : شنبه 9 ماه مارش 2013 مکان: Kungsträgården در مرکز شهراستکهلم  ساعت 15 بعد از ظهر تلفن تماس : فرشاد پاشازاده 0737825678 سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز Ifr_s@yahoo.com www.flykting.se