بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

با خبر شدیم که دادگاه عالی اداره مهاجرت سوئد درتاریخ 18 ما فوریه بررسی مجدد پرونده پناهجوی ایرانی دُرید رودبار را مورد قبول قرارداده است

دُرید که از تاریخ سوم ماه ژانویه در بازداشتگاه اداره مهاجرت سوئد واقع در jävle در معرض خطر دیپورت به ایران قرار گرفته بود طی تماسی که ایشان مبنی بر مطلع کردن وضعیت خود با سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز برقرار کردند در مورخه 24 ماه ژانویه مصاحبه ای از طرف بیمرز با دُرید برای پیشبرد پرونده اش انجام شد بلآخره پس از تلاشهای بسیار که همراه بود از جانب خود دُرید و وکیل ایشان آقای اسماعیل یاری نهایتآ دادگاه عالی اداره مهاجرت سوئد تصمیم خود مبنی بر بررسی مجدد پرونده رودبار را پذیرفت .به امید خبرهای خوش بیشتر.
2013/02/19

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز – واحد استکهلم

Ifr_s@yahoo.co

www.flykting.se