بازگشت به صفحه اول

مصاحبه با دُرید رودبار پناهجوی ایرانی در خطر دیپورت

گفتگوی حسین جعفر علی جاسبی با دُرید رودبار پناهجوی ایرانی در خطر دیپورت در بازداشتگاه اداره مهاجرت سوئد jävle


لینک مصاحبه حسین جعفر علی جاسبی با دُرید رودبار پناهجوی ایرانی روز 24 ماه ژانویه 2013 در بازداشتگاه jävle.
http://www.youtube.com/watch?v=5pqITgtpUos
Ifr_s@yahoo.com
www.flykting.se