بازگشت به صفحه اول

گزارش آکسیون اعتراضی در دفاع از فعالین کارگری در ایران

روز شنبه 2013/01/26 به دعوت احزاب و سازمان های چپ و مترقی ایرانی و حمایت و شرکت این احزاب و همچنین سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز آکسیون اعتراضی وسیعی در حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران در شهر استکهلم مدبوریار پلاتسن برپا گردید.

این تجمع اعتراضی با استقبال گسترده ای از معترضین به دستگیری فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران روبرو شد که از ساعت 13 تا 14/30 ادامه داشت. در مدت این اعتراض با شعارها و سخنرانی نمایندگان احزاب سیاسی چپ ایرانی و سوئدی برگزار گردید.از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز اکرم منصوری خورزنی یکی از فعالین بیمرز در استکهلم ضمن محکوم کردن جنایات رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران سخنرانی نمود. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز 2013/01/27.

http://www.youtube.com/watch?v=VyGJOsa8k2g&feature=share

 Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se