بازگشت به صفحه اول

فراخوان دفاع از فعالین کارگری

فراخوان آکسیون اعتراضی در دفاع از فعالین کارگری در ایران!

احضار، تهدید، بازداشت و اذیت و آزار فعالین کارگری در ایران به امر روز مره رژیم هار اسلامی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی با ضرب و شتم و تهدید و زندانی کردن فعالین کارگری تحمیل شرایط فلاکت اقتصادی بیشتر به طبقه کارگر،  سکوت ، نبود اعتراض و تحمیل خفقان دلخواه خود را در سر دارد. دفاع از فعالین کارگری دفاع از حقوق اولیه کارگری در ایران و دفاع از آزادی و حقوق اجتماعی مردم ایران است.

ما از فراخوان نیروهای چپ برای دفاع از رهبران و فعالین کارگری در ایران حمایت کرده و از همه پناهجویان و مردم آزادی خواه و حق طلب دعوت می کنیم در این آکسیونهای اعتراضی  شرکت نمایند.

استکهلم : شنبه 26 ژانویه   ساعت 13 بعد از ظهر

مکان : Medborgarplatsen

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز 23 ژانویه 2013

تلفن تماس: فرشاد پاشازاده 0737825678

Ifr_s@yahoo.com 

www.flykting.se