بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

حسین جاسبی اقامت گرفت

بمناسبت اقامت حسین جاسبی

امروز جمعه 7 ماه دسامبر حسین خبر اقامت سیاسی اش را از اداره مهاجرت سوئد دریافت کرد. حسین از اعضای فعال بی مرز در استوکهلم است و جزوه آن دسته از پناه جویان ایرانی است که علارغم فعالیت سیاسی در کشور سوئد در معرض دیپورت اجباری پلیس مرزی سوئد قرار گرفت. بار اول دیپورت ایشان از عرشه هواپیما ناموفق ماند و بار دوم بدنبال فعالیتهای وسیع اداری و اعتراضی پلیس فرصت اجرای دیپورت ایشان را برای بار دوم پیدا نکرد و اداره مهاجرت مجبور شد پرونده حسین را تحت بازبینی قرار دهد. حسین چند ماه در بازداشتگاه مشتا ماندگار شد. و بعد آزادی و مصاحبه دو باره سر انجام اداره مهاجرت پناهندگی سیاسی ایشان را پذیرفت. اقامت حسین یکبار دیگر حقانیت قانونی و سیاسی ما را در دفاع از پناه جویان گریخته از جهنم جمهوری اسلامی ایران و فعالین مخالف رژیم ایران که در خارج کشور فعالیت سیاسی دارند ، به اداره مهاجرت سوئد و پروسه های سخت گیرانه دستگاه اداره مهاجرت اثبات می کند. ما حق داشتیم و داریم که در اعتراضات مان در مقابل اداره مهاجرت اعلام کرده ایم( که شما حق ندارید مخالفین رژیم ایران را به ایران دیپورت کنید).!

در جریان پیشبرد فعالیتهای اعتراضی دفاع از حسین جاسبی و همچنین پروسه اداری پرونده ایشان تعدادی از فعالین سیاسی ، جیانات پناهنگی و مسئولین مدیا و وکلای حسین باما همکاری صمیمانه ای را پیش بردند. بدینوسیله یکبار دیگر از همکاری و زحمات شان قدر دانی می کنیم.

همینجا از طرف واحد استکهلم و اعضا و فعالین بیمرز در استکهلم ضمن تبریک این پیروزی به حسین و خانواده ایشان برایشان آرزوی موفقیت های بیشتری می کنم.

برای همه ما جای بسی خوشحالی است که در دوره چند ماه گذسته تعداد زیادی از اعضای سازمان موفق شده اند که اقامت سیاسی اشان در سوئد تثبیت شود. شهاب مهدی نژاد، مریم پاک، ابراهیم حیدری، چنور، آرزو حسن نژاد، سارا ..احمدی و حسین جاسبی . یکبار دیگر تبریک به همه این عزیزان و همه فعالین عرصه پناهندگی

رسول بناوند 7 ماه دسامبر 2012