بازگشت به صفحه اول

آرزو حسن نژاد اقامت گرفت


امروز پنجشنبه 6 ماه دسامبر اداره مهاجرت سوئد اقامت آرزو حسن نژاد رابه ایشان ابلاغ کرد

ما از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز این موفقیت را به آرزو و خانواده ایشان و همه نهادها و فعالینی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک میگوئیم
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
فرشاد پاشازاده سردهائی دبیر واحد استکهلم بیمرز
2012/12/06