بازگشت به صفحه اول

سال 2013 God nytt år!

GOTT NYTT ÅR! 2013

سال جدید مبارک!

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز برای همه پناهجویان و مدافعین حقوق انسانی سالی موفقیت آمیز و امیدوار کننده ای آرزو می کند. برای شما اعضا و فعالین بیمرز روزهای شادو لحظات پیروزی بسیاری را آرزومندیم!