بازگشت به صفحه اول

گزارش سمينار

سمينار علل خشونت برزن و راهکارهای مبارزه با آن

فیلم سمینار

http://www.youtube.com/watch?v=vYDbaMf_ywA&feature=share

عکسهای سمینار

http://www.flickr.com/photos/flykting/8232734149/in/photostream

http://www.youtube.com/watch?v=vYDbaMf_ywA&feature=share