بازگشت به صفحه اول

فراخوان

در حمایت از میتینگ اعتراضی کارگری در اروپا 14نوامبر

تعرض به معیشت طبقه کارگر در اروپا و سیاست ریاضت اقتصادی سرمایه داری ابعاد غیر قابل تصوری را دارد طی می کند. دور نمای این روند تحمیل شرایط بمراتب مشقت بار تری به بخش وسیعی از طبقه کارگر و توده های پایین جامعه در بخش زیادی از کشورهای اروپایی است. در این رابطه همزمان با فراخوان اتحادیه های کارگری اروپا ، در شهراستکهلم به دعوت( شبکه رفاه بدون سود ) میتینگ اعتراضی در هم سرنوشتی با سایر کارگران اروپا فراخوان داده شده است. بیمرز ضمن حمایت از این حرکت اعتراضی همه پناه جویان و انسانهای آزادیخواه را به شرکت در این گردهمایی اعتراضی دعوت می کند.

مکان : مقابل ساختمان اتحادیه اروپا در استکهلم– رییرینگ گاتان 65
Europa- huset , Regeringsgatan 65

زمان : چهارشنبه 14 نوامبر، ساعت 16.30

تلفن تماس : فرشاد پاشا زاده 0737825678

سازمان سراسری پناهندگان – بی مرز واحد استوکهلم