بازگشت به صفحه اول

گزارش

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از آزادی فعالین کارگری زندانی در ایران روبروی پارلمان سوئد مین توریت

http://www.youtube.com/watch?v=EhNegRlE4l0

تصاویری از آکسیون

 http://www.flickr.com/photos/flykting/8232654937/in/photostream