بازگشت به صفحه اول

فراخوان برای شرکت در آکسیون اعتراضی

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با دستگیری و زندانی کردن تعدادی از رهبران و فعالین جنبش کارگری و با تهدید به دستگیری و احضار شماری دیگر از آنها سعی در افزایش فشار هر روزه بر فعالین کارگری و خانواده های آنان دارد

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز از کارزار هفته همبستگی ( 20 تا 27 اکتبر) با کارگران ایران و برای آزادی فعالین کارگری و دیگر فعالین مبارزات اجتماعی حمایت کرده و در آکسیونی اعتراضی که به همین منظور از طرف جریانات چپ فراخوان داده شده شرکت می کند و همه پناهجویان و فعالین کارگری و انسان های آزادیخواه را به شرکت در این آکسیون اعتراضی دعوت می کند.
زمان شنبه 27 اکتبر ساعت 13 تا 15
مکان روبروی پارلمان سوئد مین توریت
تلفن های تماس 0737825678 فرشاد پاشازاده
غزاله سرآبادانی 0765836020سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز - واحد استکهلم