بازگشت به صفحه اول

گزارش آکسیون اعتراضی

روز جمعه بیست و هشتم ماه سپتامبر اعتراض وسیعی در مقابل سفارت رژیم در استکهلم از ساعت 11 ظهر تا 16 برپا گردید این اعتراض با استقبال گسترده ای از ایرانیان معترض به جمهوری اسلامی روبرو شد

در مدت اعتراض سفارت رژیم که از طرف پلیس سوئد محافظت می شد با شعارها و سخنرانی فعالین سیاسی علیه حاکمیت سی و چند ساله رژیم جنایتکار اسلامی در ایران روبرو بود فراخوان این اعتراض از طرف کمپین پناهجویان یوتوبوری misstro oss inte و حزب عدالت خواه سوئد و همچنین سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز بود در حین این آکسیون اعتراضی اکرم منصوری از فعالین و گزارشگر بیمرز مصاحبه هائی را با چند تن از مخالفین و معترضین به رژیم جمهوری اسلامی انجام داد .از طرف بیمرز غزاله سرآبادانی جانشین دبیر سازمان در سوئد تمامی جنایت ها و کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی را محکوم نمودند و فرشاد پاشازاده دبیر واحد استکهلم سازمان ضمن محکوم کردن کلیه جنایات رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و مداخله در کشتار مردم بی دفاع سوریه قویآ خواهان آزادی بی قیدو شرط زندانیان سیاسی شد.. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز 2012/09/28

http://www.flickr.com/photos/flykting/8045060061/in/photostream         لینک عکسها