بازگشت به صفحه اول

فراخوان برای شرکت در آکسیون اعتراضی

آکسیون اعتراضی علیه تمامی سرکوب گری ها و جنایات جمهوری اسلامی که بیش از سه دهه در جریان میباشد

و همچنین دخالتگری های رژیم آدمکش جمهوری اسلامی در کشتار مردم بی دفاع سوریه از طرف

کمپین پناهندگان یوتوبوری misstro oss inte و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز در روز بیست و هشتم سپتامبر ساعت یازده صبح مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی فراخوان داده شده است ما همه انسانهای آزادیخواه و مردم انسان دوست همچنین پناهجویان فراری از جهنم جمهوری اسلامی را به شرکت در این آکسیون اعتراضی دعوت میکنیم.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
2012/09/26
تلفن های تماس.فرشاد پاشازاده 0737825678
غزاله سرآبادانی 0765836020