بازگشت به صفحه اول

شهاب مهدینژاد ساری اقامت گرفت

امروز دوشنبه 17 سپتامبر اداره مهاجرت سوئد اقامت سیاسی شهاب مهدینژاد ساری را به ایشان خبر دادند

از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ما این موفقیت را به شهاب ، خانواده ایشان و همه فعالینی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک می گوییم .

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/ بیمرز

2012/09/17