بازگشت به صفحه اول

فراخوان

فراخوان شرکت در آکسیون اعتراضی دفاع از رفاع اجتماعی در استکهلم

روز دوشنبه هفدهم سپتامبر آکسیون اعتراضی وسیعی از طرف شبکه برای ،، دفاع بدون سود،، در شهر استکهلم فراخوان داده شده است. این اعتراض از جمله تلاشهای است که به دفاع از رفاهیات اجتماعی وعلیه تحمیل شرایط فقر و بی حقوقی اجتماعی در سالهای اخیر در کشور سوئد ادامه داشته است. عمیق تر شدن شکافهای طبقاتی در سوئد ، سرعت گرفتن خصوصی سازیها و اتخاذ سیاستهای راست تغییر شرایط و قوانین کار، طبقه کارگر سوئد را در موقعیت بسیار بد اقتصادی و اجتماعی قرار داده است. ما پناهندگان و پناه جویان فراری از چنگال دیکتاتوری و جنگ و خشونت بیشترین زیانها را از این وضعیت متحمل می شویم. این اعتراض با تجمع در مرکز شهر استکهلم میدان سر گل شروع شده و سپس به طرف پارلمان سوئد مین توریت ادامه خواهد داشت . سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز از این حرکت اعتراضی حمایت میکند و در آن شرکت میکند و از تمامی پناهجویان و مدافعین حقوق انسانی دعوت مینمائیم که در این آکسیون اعتراضی با ما همراه شوید.
زمان. دوشنبه هفدهم سپتامبر ساعت 17
مکان. میدان مرکزی شهر استکهلم سرگئی توریت
تلفن تماس. 0737825678 فرشاد پاشازاده
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
2012/09/14