بازگشت به صفحه اول

گزارش

گزارش آکسیون اعتراضی در اعتراض به کشتار و قتل عام کارگران اعتصابی در آفریقای جنوبی

روز دوشنبه 27 آگوستی آکسیون اعتراضی بر علیه قتل عام کارگران اعتصابی در آفریقای جنوبی روبروی سفارت آفریقای جنوبی از طرف شورا وجریانات چپ فراخوان داده شده بود سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز از این حرکت اعتراضی حمایت کرده و در آن شرکت نمود در جریان این تجمع اعتراضی سخنرانان مختلف سوئدی و ایرانی کشتار کارگران معدن پلاتین ماریکانا را محکوم کرده و حمایت خود را از کلیه اعتصابات و اعتراضات کارگری در آفریقای جنوبی اعلام داشتند این حرکت اعتراضی تا ساعت 4/30 بعدازظهر ادامه داشت.
2012/08/28 سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
فرشاد پاشازاده