بازگشت به صفحه اول

گزارش

گزارش آکسیون درحمایت از شهروندان افغانستانی ساکن ایران .

روز شنبه چهاردهم ژوئیه آکسیون مشترکی با حضور جمعی از احزاب و نهادها و افراد مستقل در حمایت از شهروندان افغانستانی ساکن ایران در شهر استکهلم برگزار شد . این آکسیون طی فراخوانی از طرف شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران و با هماهنگی انجمن حمایت از مهاجران افغان درایران درسوئد وسایر احزاب و جریانهای چپ و رادیکال و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز بر پا شد.آکسیون از ساعت 16 روز شنبه چهاردهم ژوئیه در مرکز شهر استکهلم میدان سرگل شروع شد. و بمدت 2 ساعت ادامه داشت که شرکت کنندگان با حمل پلاکاردهائی از عکس شهروندان افغانستانی که بیانگر رنج و مشقت آنها در ایران بود و نیز شعارهایی در حمایت از این شهروندان وسخنرانی نمایندگان گروهها و نهادهای مختلف چپ و رادیکال در این آکسیون حضور داشتند. یکی از سخنرانان نماینده انجمن حمایت از مهاجرین افغان در ایران بود که کلیه جنایات وارده به ساکنان افغانی در ایران را محکوم نمود. از طرف حزب کمونیست کارگری حکمتیست سیف خدایاری نیز در نوبت خود سخنانی درمحکومیت اقدامات جنایتکارانه و نژادپرستانه اخیر علیه افغانستانیهای ساکن ایران بیان نمود. سیف این جنایات را ادامه بی حقوقی مطلق این شهروندان در طول دوران چندین ساله اقامت خود در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی سنجید. و از طرف بیمرز فرشاد پاشازاده دبیر واحد استکهلم سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ضمن محکوم کردن هرگونه کشتار و سرکوب و زندانی کردن و اعدام و بیحقوقی بیعدالتی به شهروندان افغانی ساکن ایران تآکید نمود که آنها نیز باید از کلیه حقوق مانند حق کار و مسکن و تحصیل خدمات پزشکی .. برخوردار باشند.دیگر سخنران اکرم منصوری از فعالین بیمرز ضمن محکوم نمودن جنایات جمهوری اسلامی در طی بیش از سه دهه زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام و زن ستیزی به اکثریت شهروندان از جمله شهروندان افغانی خواهان برخورداری تمامی حقوق شهروندی به افغانستانی های ساکن ایران شد.سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز 2012/07/15 فرشاد پاشازاده

http://www.youtube.com/watch?v=qVJDlzYHiA8&feature=share