بازگشت به صفحه اول

فراخوان

فراخوان بیمرز علیه تعرض وحشیانه جمهوری اسلامی به حقوق پناهندگان و افغانی های مقیم ایران

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب و زندان و شکنجه اعدام روزانه اش سعی در محروم کردن وسیعترین مردم از ابتدایی حقوق انسانی میباشد .جنبه های بشدت غیر انسانی خارجی ستیزی و رفتار فاشیستی جمهوری اسلامی علیه افغانی های مقیم ایران و افغان ستیزی در ایران هرروزه اوج بیشتری میگیرد رژیم هار اسلامی ایران هم اکنون علاوه بر همه فشارهای امنیتی و اقتصادی و اجتماعی سعی در گرو گرفتن نان سفره این انسان های محروم و ستمدیده را دارد و امنیت جانی سلامتی و درمان این انسانهای شریف و زحمتکش را در معرض خطر قرار داده تا آنها را وادار به خروج و بازگشت سازند و این رفتار غیر انسانی و فاشیستی جمهوری اسلامی بسیار گسترده اعمال میگردد.برای اعتراض به تمامی این وحشیگری ها و علیه افغان ستیزی آکسیون اعتراضی در روز شنبه 14 جولای 2012 ساعت 16 تا 18 در قسمت بالای میدان مرکزی شهر استکهلم از طرف شورا و سایر تشکلهای مدافع حقوق انسانی و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ترتیب داده شده است . بیمرز از همه انسانهای شریف و مردم انسان دوست و آزادیخواه را دعوت به این آکسیون اعتراضی مینماید. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز 2012/07/10 فرشاد پاشازاده دبیر استکهلم.