بازگشت به صفحه اول

گزارش

گزارش آکسیون حمایت از کارزار سراسری برای آزادی کارگران زندانی در ایران

. گزارش آکسیون حمایت از کارزار سراسری برای آزادی کارگران زندانی در ایران روز شنبه 2012/06/30 به دعوت احزاب و سازمان های چپ و مترقی ایرانی و حمایت و شرکت این احزاب و حزب Rättvise Partiet Socialisterna و Göran Gustavsson از Facklig Activist و همچنین سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز آکسیون اعتراضی وسیعی در حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران در مرکز شهر استکهلم برپا گردید. . این تجمع اعتراضی با استقبال گسترده ای از معترضین به دستگیری فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران روبرو شد که از ساعت 12 تا 14/30 ادامه داشت. در مدت این اعتراض با شعارها و سخنرانی نمایندگان احزاب سیاسی چپ ایرانی و سوئدی برگزار گردید.از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز فرشاد پاشازاده دبیر بیمرز در استکهلم در حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران سخنرانی نمود. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز.

 http://www.youtube.com/watch?v=Uwh6jPPe-Kw&feature=share