بازگشت به صفحه اول

فراخوان ‎

فراخوان در اعتراض به بازداشت و ضرب و شتم و برخورد وحشیانه با فعالین کارگری توسط مآموران وزارت اطلاعات رژیم در کرج

فراخوان در اعتراض به بازداشت و ضرب و شتم و برخورد وحشیانه با فعالین کارگری توسط مآموران وزارت اطلاعات رژیم در کرج در روز شنبه 30 ژوئن ساعت 12 تا 14/30 در شهر استکهلم میدان سرگی توگ آکسیون اعتراضی بر پا میشود بیمرز از این اعتراض حمایت کرده و در آن شرکت میکند و از همه پناهجویان و مدافعین حق پناهندگی و همه انسانهای عدالت خواه دعوت می کنیم با ما در این اعتراض همراه باشید زمان 30 ژوئن شنبه ساعت 12 مکان میدان سرگی توگ تلفن تماس 0737825678 فرشاد پاشازاده سازمان سراسری پناهندگان بیمرز سوئد