بازگشت به صفحه اول

mot rasissmگوتنبرگ تظاهرات

فراخوان برای تظاهرات علیه تحرکات نژادپرستانه « دمکراتهای سوئد» در شهر گوتنبرگ

Protest för människors lika värde och mot Rasism i Kortedala Torg i Göteborg

Kortedala rustar för att stoppa nazisterna

فراخوان برای تظاهرات علیه تحرکات نژادپرستانه « دمکراتهای سوئد» در شهر گوتنبرگ

خیانها و میادین ما جای راسیستها نیست!

روز جمعه ششم 6 آوریل تظاهرات بزرگی علیه راسیستهای سوئدی و حزب بیگانه سیتز دمکراتهای سوئد در منطقه «کورتهه دالاآ» در شهر گوتنبرگ به فراخوان حزب سوسیالیست عدالتخواه و سازمانهای ضد نژادپرست برگزار میشود که سازمان سراسری پناهندگان بیمرز واحد گوتنبرگ فعالانه در این حرکتهای ضد نژاد پرستانه شرکت خواهد کرد. در این روز راسیستها میخواهند در خیابانها و میادین «کورتهه دالاآ» ابراز وجود و حضور پیدا کنند. ماهمه مردم آزادیخواه و برابری طلب و همه سازمانها و نهادهای مترقی و سکولار را به شرکت فعال و حمایت از این اعتراضات فرا میخوانیم.

ظهر  12,00   زمان: شنبه 6 آوریل ساعت

Kortedala Torg: مکان

واحدهای شهری گوتنبرگ از:

حزب سوسیالیست عدالتخواه

سازمان سراسری پناهندگان ـ بیمرز

تلفنهای تماس:

سیوان رضایی    0739241383

توفیق محمدی   0739809990

آوریل 2012