بازگشت به صفحه اول

mot depotrعلیه دیپورت شمال سوئد

گزارشی از تجمع اعتراضی به دفاع از حق پناهندگی در شمال سوئد

روز 24 ماه مارس به دعوت جنبش پناهندگی در شمال سوئد اجتماع اعتراضی پر شوری در اعتراض به سیاست دپورت پناهجویا ن از طرف اداره مهاجرت و به دفاع از حق پناهندگی در شهر بودن در شمال سوئد برگزار گردید. این تجمع اعتراضی با استقبال بیش از 70 نفر از پناه جویان و مدافعین حق پناهندگی از ساعت 12 ظهر با تجمع در میدان مرکزی شهربا سر دادن شعارهایی علیه اخراج پناهجویان و سیاست ضد پناهندگی اداره مهاجرت وهمچنین شعارهایی در دفاع از حق پناهندگی  آغاز گردید. غزاله سرآبادانی  دبیر بیمرز در شهر بودن اولین سخنران این تجمع اعتراضی بود. غزاله در سخنان خود با اشاره به فشار پلیسی حاکم بر ایران،  به تعقیب و دستگیری فعالین سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران اشاره کرد و شرایط ایران را بشدت غیر انسانی توصیف کرد. ایشان همچنین  موقعیت فرودست و فشارهای مضاعف بر زنان را بعنوان شرایط سختی که زیر حاکمیت جمهوری اسلامی برزنان تحمیل شده است تاکید کرد. او سخنان خود را با بیان این نکته که, با وجود رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی ,ایران کشوری ناامن برای اکثریت ساکنین آن می باشد و باید از دیپورت پناهندگان ایرانی به جهنم جمهوری اسلامی جلوگیری نمود, خاتمه داد. سخنرانان دیگر این آکسیون اعتراضی Raymond Ohlson و غفور عباس نژاد از طرف جنبش پناهندگی شمال سوئد (Asylrörelsen i Norrbotten) و   Jonas Brännberg از طرف حزب سوسیالیست عدالت خواه  , ویک  سخنران افغانی بودند که در سخنان خود ضمن دفاع از حق پناهندگی بعنوان یک حق انسانی سیاستهای پناهندگی اداره مهاجرت و دولت سوئد را مورد انتقاد قرار دادند. این گردهمایی ساعت 14 بعد از ظهر با راهپیمایی در مسیر چند خیابان و سردادن شعار خاتمه پیدا کرد.

سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز شمال سوئد

لینک عکس    http://www.flickr.com/photos/flykting/