بازگشت به صفحه اول

stoppad utvisning دیپورت حسین جاسبی متوقف شد

خبر خوش!

ساعت 18 و5 دقیقه امروز از طرف پرسنل بازداشتگاه مشتا توقف دیپورت حسین جعفر علی جاسبی پناهجوی ایرانی به ایشان ابلاغ شد. جاسبی طبق برنامه پلیس مرزی سوئد قرار بود ساعت10 و 20 دقیقه فردا شنبه به هلند و از آنجا به ایران دیپورت شود. هنوز در مورد تصمیمات نهایی اداره مهاجرت اطلاعی نداریم با این حال تا همین جا خبر خوشحال کننده ای است.

سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز جمعه 30 مارس

.