بازگشت به صفحه اول

سال نو

سال نو را به همه شما تبریک می گوییم!

 

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز برای همه پناهجویان و مدافعین حقوق انسانی سالی موفقیت آمیز و امیدوار کننده ای آرزو می کند.