بازگشت به صفحه اول

göteborg

تظاهرات در دفاع از حق پناهندگی سیاسی و علیه دیپورت هوشمند روشن توده به ایران

Hooshmand Roshan Toodeh befaras utvisas trots att hans liv är i fara

Efter fem år väntan på asyls utan hänsyn till hans politiska bakgrund som gerillasoldat i en motståndsorganisation i Kurdistan blev han arresterat av myndigheter i Kållered och riskera utvisning

Hooshmand är kurd från Iran och idag bor tre stycken av hans syskon i Sverige och är svensk medborgare

Han är en känd aktivist och har drygt 30 år politiskt bakgrund i motståndsorganisationer i Iranska Kurdistan.

mot deportation av Hooshmand Roshan Toodeh

اداره مهاجرت سوئد و پلیس قصد دارد روز جمعه 23 مارس هوشمند روشن توده را به ایران دیپورت کند

تظاهرات روز جمعه 23 مارس برای متوقف کردن دیپورت هوشمند روشن توده پناهجوی سیاسی ایرانی. سازمان سراسری پناهندگان واحد گوتنبرگ ـ بیمرز در پشتیبانی و دفاع از حق پناهندگی و علیه دیپورت هوشمند به ایران در اولین اقدام اعتراضنامه ای را به اداره مهاجرت ارسال کرده و همچنین تا کنون دو اطلاعیه مطبوعاتی برای میدیا و رسانها به زبانهای فارسی و سوئدی انتشار داده و خواستار تغییر تصمیم آنها به پرونده هوشمند شده است. اما بهبود عمومی بدون تغییر در سیاست پناهنده پذیری کشور سوئد امکان پذیر نیست. موفقیت در این راه مستلزم تلاش عمومی پناهجویان و مردم آزادیخواه مدافع حقوق انسانی و جلب افکار عموهی جامعه سوئد است. برای تماس با اداره مهاجرت درحومه شهر گوتنبرگ میتوانید  به این شماره ها فاکس و تلفن تماس بگیرید.

Ingela Tauson Tel: 031_ 732 7039

Förvaltningsprocess

Fax: 031- 7955 330

Förvaret nottagningsenhet tillståndsenheten

هوشمند در حومه شهر گوتنبرگ بسر می برد. پلیس گفته است روز جمعه او را به ایران دیپورت خواهد کرد. فعالیت های زیادی برای متوقف کردن حکم اخراج هوشمند در جریان است.

جمعه 23 مارس ساعت 9 صبح

مقابل بازداشتگاه اداره مهاجرت در Kållered

از همه کسانی که با وسیله نقلیه خود به آنجا میایند میخواهیم که ساعت هشت و نیم تا 9 صبح در میدان گوستاو آدولف باشند تا افرادی را که وسیله نقلیه ندارند به اداره مهاجرت انتقال دهند.

تلفنهای تماس 

سیوان رضایی 0739241383

توفیق محمدی 0739809990

سازمان سراسری پناهندگان ـ بیمرز واحد گوتنبرگ