بازگشت به صفحه اول

8مارس

فراخوان بیمرز برای مارس روز جهانی زن

8 مارس روز جهانی زن روز اعتراض به نا برابری زن و مرد، روز اعتراض به ستم کشی زنان، تبعیض جنسی ، مرد سالاری ، زن ستیزی و نابرابری اجتماعی است. این روز در همان حال روز مارش خیابانی و اعتراض متحد و متشکل جنبش ضد نابرابری اجتماعی است. برای شرکت در این اعتراض جهانی عدالت خواهانه، برای دفاع از حرمت برابری انسان و برای نشان دادن خشم و اعتراض به قوانین و فرهنگ و سنت ارتجاعی ضد زن و برای دفاع از یک دنیای بدون تبعیض و آزار جنسی و برای اعلام و پیگیری ادعانامه روز جهانی زن باما دراجتماع این روز شرکت کنید.
پنج شنبه 8 مارس ساعت 17 میدان Mariatorget
تلفن>فرشاد پاشازاده 0737825678
سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز استکهلم 6 مارس