بازگشت به صفحه اول

stockholm علیه خشونت بر زنان

کنفرانس بمناسبت مبارزه با خشونت عليه زنان - رهائي زن در شهراستکهلم سوئد گزارش اين کنفرانس از طريق برنامه رهائي زن از کانال يک ماهواره به سوي ايران و ديگر نقاط پخش گرديد

http://rahaizantv.blogspot.com/2011/12/blog-post.htmlا