بازگشت به صفحه اول

Motdeportationعلیه دیپورت 4 بثذ 2012

گزارشی از آکسیون اعتراضی علیه دیپورت پناهجویان ایرانی در استکهلم

روز شنبه چهارم ماه فوریه تجمع اعتراضی علیه دیپورت و بازداشت پناهجویان ایرانی الیاس یاسینی، محمد رضا حمیدیان اصفهانی مشهور به ماکسیم و حسین جاسبی در مقابل بازداشتگاه اداره مهاجرت در مشتا برگزار گردید. در این آکسیون معترضین شعارهایی در دفاع از حق پناهندگی و علیه سیاست دیپورت و زندانی کردن پناهجویان در دست  داشته و علیه سیاست ادره مهاجرت دربرخورد به پناهجویان ایرانی شعار می دادند. اعتراض به مدت یک ساعت ادامه داشت و طی این مدت از جانب فعالین پناهندگی سخنرانیهای مختلفی ارائه شد. ماتیاس برن هاردسون از حزب عدالت اجتماعی سوئد، اندیشه علیشاهی از فدراسیون پناهندگان، میترا کهروم فعال پناهندگی و فرشاد پاشازاده از طرف بیمرزاز جله سخنرانان بودند. فرشاد در سخنرانی خود ضمن اشاره به جنایت و سرکوب رژیم اسلامی ایران ، علیه بازداشت و تصمیم اداره مهاجرت برای اخراج پناهجویان ایرانی و دفاع از حق پناهندگی آنها تاکید کرد.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/ بیمرز 6 فوریه 2012

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se

لینک عکس

http://www.flickr.com/photos/flykting/