بازگشت به صفحه اول

Iranska valفراخوان

عليه  مضحکه انتخاباتی جمهورى اسلامى!

فراخوان بیمرز

نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی در راه است. بار دیگر قرار است از بالای سر مردم سرکوبگران تازه نفسی را برای تصویب قوانین ضد انسانی بیشتر، محروم کردن وسیعتر مردم از ابتدایی ترین حقوق انسانی و تحمیل دوره دیگر از سرکوب و حق کشی، جنایت و زندان و شکنجه به اکثریت جامعه ایران را به  مردم ایران تحمیل کنند. قرار است یک دوره دیگر بساط قلدری و سرکوب جمهوری اسلامی بر قرار بماند. و قراراست وکالت یک دوره دیگر از حاکمیت این سرکوبگران ضد آزادی و حقوق مردم را با رای مردم تدارک ببینند. این نمایش مزخره ربطی به مردم ایران ندارد. در مقابل این مضحکه باید ایستاد و اعتراض کرد.

    در اعتراض به این مضحکه انتخاباتی از طرف شورا و نیروهای چپ آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت رژیم در استکهلم فراخوان داده شده است. ما همه ایرانیان آزادیخواه و پناهجویان فراری از جهنم جمهوری اسلامی را به شرکت در این اعتراض دعوت می کنیم.

زمان: دوم مارس 2012 ساعت                   12 مکان: مقابل سفارت جمهورى اسلامى

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز         25 فوریه 2012

تلفن تماس: فرشاد پاشازاده  0737825678

www.flyktin.se

ifr_s@yahoo.com