بازگشت به صفحه اول

28 okt2011مارش دفاع از حق پناهندگی ازتی وی رهایی زن و کنفرانس روز جهانی علیه خشونت

پخش فعالیتهای سازمان از TV رهایی زن

گزارشی از مارش 28 اکتبر در فاع از حق پناهندگی در استکهلم

http://rahaizantv.blogspot.com/2011/12/demonstration-by-asylum-seekers-in.html

کنفرانسی بمناسبت روز جهانی علیه خشونت در استکهلم

http://rahaizantv.blogspot.com/2011/12/blog-post.html