بازگشت به صفحه اول

fademes minnestund göteborg یادبود فاطمه در گوتنبرگ

گردهمائی علیه خشونت ناموسی در دهمین سالگرد فاطمه شاهیندال در گوتنبرگ

گزارش تصویری    

http://www.youtube.com/watch?v=epflm_zDfuA&context=C3efe6c1ADOEgsToPDskIMdUY9mPILeUJK1sAVjwjJ