بازگشت به صفحه اول

Norrbotten شمال سوئد

اعتراض علیه دیپورت پناهجویان در شمال سوئد

روز جمعه 16 دسامبر در اعتراض به موج دستگیریهای پناهجویان عراقی و دیپورت آنها تجمع اعتراضی در شهر بودن بر گزار گردید. در اجتماع اعتراضی که از طرف پناهندگی در شمال سوئد فراخوان داده شده بود دهها نفر در آن شرکت داشتند. این اعتراض به مدت یک ساعت در مقابل اداره پلیس شهر بودن با شعارها و سخنرانی مسئولین جنبش پناهندگی در اعتراض به این اقدام پلیس سوئد و سیاست اداره مهاجرت ادامه داشت. یکی از سخنرانان این غفور عباس نژاد مسئول بیمرز در شمال سوئد و سخنگوی جنبش پناهندگی در شمال سوئد بود. عباس نژاد در مصاحبه ای که در همین رابطه با روزنامه kuriren در شمال سوئد و همچنین رادیوی کانال 4 سوئد داشت نگرانی خود را از اقدامات اخیر پلیس در شمال سوئد ابراز کرده و خاطر نشان می کند که اقدام بدون اطلاع قبلی پلیس نگرانیهای وسیعی در بین پناهجویان در شمال سوئد ایجاد کرده است. ایشان این حرکت پلیس مرزی سوئد را مورد انتقاد شدید قرار دادند.

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز / سوئد

لینک روزنامه شمال سوئد  http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6216414