بازگشت به صفحه اول

asylrättenفیلم ودئوئی آکسیون 28 اکتبر و میز گرد روز جهانی علیه خشونت

ویدئوی میز گرد فعالین پناهجویی زن در رابطه با روز جهانی علیه خشونت بر زنان

ویدئوی مارش 28 اکتبر در دفاع از حق پناهندگی

     روز جهانی علیه خشونت    http://youtu.be/dpgh32WUkK0

مارش 28 اکتبر        http://youtu.be/BbA_CtD_sCw