بازگشت به صفحه اول

17 des demonstration فراخوان علیه جنگ،فشاقهئ،جمهوری اسلامی

اعتراض علیه جمهوری اسلامی و فضای جنگی و تحریم اقتصادی

فراخوان بیمرز

تهدید و فضای جنگی بر ایران و تهدیدهای شدیدتر اقتصادی که قبل از همه توده های محروم جامعه ایران را نشانه گرفته است هر روز بالا می گیرد. رژیم هار اسلامی ایران از طرفهای اصلی این بازی ضد انسانی همزمان توحّش و سرکوب هر روزه -اش را گسترش می دهد. در اعتراض به سرکوب و وحشیگری جمهوری اسلامی و سیاستهای ضد بشری تحریم و جنگ غرب اکسیون اعتراضی از طرف شورا و جریانات چپ در استکهلم فراخوان داده شده است . بی مرز در استکهلم از این اعتراض حمایت کرده و در آن شرکت می کند. از همه  انسانهای آزادیخواه و پناه جویان دعوت می کنیم با ما در این اعتراض همراه شوید.

شنبه 17 دسامبر ساعت 14 بالای سرگل توری- مر کز شهر استکهلم

تلفن : فرشاد پاشازاده 0737825678

سازمان سراسری پناهندگان- بی مرز – استکهلم 13 دسامبر