بازگشت به صفحه اول

stöd till arbetar aktivistertگزارش ویدئوئی و تصویری از اعتراض 5 نوامبر

گزارش تصویری 5 نوامبر در دفاع از کارگران ایران در مرکز شهر استکهلم

لینک عکس: http://www.flickr.com/photos/flykting/

لینک ویدئو: 

http://www.youtube.com/user/mostafa1959