بازگشت به صفحه اول

در دفاع از حق پناهندگى و برعليه اخراجھاManifestation

فراخوان بیمرز – استکهلم

با اعتراض ما به دفاع از حق پناهندگی همراه شوید.

جنبش پناهندگی در استکهلم برای دفاع از حق پناهندگی و علیه دیپورت ها اعلام یک اعتراض وسیع در روز شنبه 3 ماه دسامبر کرده است. سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز در استکهلم همه پناهجویان و  مدافعین حق پناهندگی را به شرکت در این اعتراض فرامی خواند.

تجمع شنبه 3 دسامبر ساعت 15 درمیدان سلوسن  و سپس تظاهرات به طرف مجلس سوئد

سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز