بازگشت به صفحه اول

iranska ambbasaden protestaktion فلیم اعتراض مقابل سفارت ایران

در دفاع از کارگران پتروشیمی

لینک فیلم

http://www.youtube.com/watch?v=1OXDAwb0odk